Royal Huy Yên Lạc

Địa chỉ: Khu 3 Đoài, Cụm công nghiệp làng Nghề, thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc